Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda, bu Kanun’un temel amacı açıklanmaktadır. Kilitpazar olarak bu amaç doğrultusunda sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız. İşbu Kanun’a göre kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır.

Kilitpazar, işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli gördüğü takdirde her zaman değişik yapma hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni’nde meydana gelecek değişiklikler, http://www.kilitpazar.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde Kilitpazar tarafından yayımlandığı anda geçerli olacaktır.

Kilitpazar tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunları işlemedeki amaçlar, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınıza yönelik konuları aşağıdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Kilitpazar’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”in sunulmakta olduğu www.kilitpazar.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Üye’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: Üyeler’in ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları ya da satışa çıkarılmış bu ürün/hizmetleri satın almak amacıyla Kilitpazar tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Satıcı: Platform’a üye olan ve Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi satıcıyı tanımlar.

Alıcı: Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye: www.kilitpazar.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak Platform üzerinden ilan vererek Satıcı sıfatıyla ürün ve/veya hizmetleri satabilecek ve/veya bu platformda Satıcılar tarafından Platform’da satılan ürün ve/veya hizmetleri Alıcı sıfatıyla satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kilitpazar’a üye olmanız halinde İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

 

Target

A-) Üyelerimiz

1-) Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uygun olarak toplanan Kişisel Verileriniz, ALİ KAHRAMAN – KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

3-) İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemi

İşlenen Kişisel Verileriniz: Elektronik posta adresi, şirket türü(şahıs şirketi ya da sermaye şirketi),  eğer üye kaydında şahıs firması söz konusu ise: şahıs adı, şahıs soyadı, vergi dairesi, vergi numarası verileriniz işlenecektir. Eğer üye kaydında sermaye şirketi söz konusu ise: vergi numarası, şirket unvanı, mersis no, vergi dairesi ve şirket yasal adı bilgileri işlenecektir. Bununla beraber, şahıs şirketi ya da sermaye şirketi fark etmeksizin; fatura adresi, şirket merkezi adresi, iade depo adresi, teslimat adresi, sevkiyat adresi, firma iletişim adresi dahilinde firma iletişim sorumlusu ad-soyadı, telefon numarası bilgilerleri ve ayrıca banka hesap sahibi, vergi levhası, T.C. kimlik numarası ve iban işlenecektir. Ek olarak, Platform üzerinde herhangi bir üye ile soru-cevap şeklinde iletişimde bulunmanız halinde sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler işlenecektir. Platform’da alıcı sıfatıyla, işlem yapılması durumunda ise ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, ip adresi bilgisi, parola ve çerez bilgileri, şirket türü, vergi dairesi ve vergi numarası ve ek olarak uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kilitpazar tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, veri sorumlusu sıfatı ile; reklam, kampanya ve promosyon süreçleri ve talep / şikayetlerin takibi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve iç denetim faaliyetlerinin, iletişim faaliyetlerinin, mal/hizmet satış süreçlerinin, alıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin, risk yönetimi süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ayrıca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Üyelerin işlenen kişisel verileri mevzuatta veya muvafakatnamede aksi öngörülmediği müddetçe ve verinin işlenme amacı devam ettiği sürece Kilitpazar tarafından saklanacaktır. Verinin işlenme amacının ortadan kalkması veya üyelerin haklı bir nedenle verinin silinmesini talep etmeleri ve mevzuatın ilgili verinin daha uzun bir süre saklanmasını zorunlu kalmadığı durumlarda ilgili veri silinecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler; Kilitpazar e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik yolla toplanmaktadır.

 

4-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

İşlenen Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren hallerde yetkili kamu ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.   Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin savunulabilmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara ve kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içinde bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

Bununla beraber, Kilitpazar’ın iş faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı DigitalOcean, Inc. bulut altyapı sağlayacısının sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Bundan dolayı tarafınıza ait kişisel verilerin Kilitpazar adına sunucuyu yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Kilitpazar, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi yazılımın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak yurt dışına aktarmakta yetkili olabilecektir.

Üyelere ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kişisel Verilerin Aktarılması başlıklı 8. maddesine dayanarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak yukarıda sayılan ilgili amaçların gerçekleşmişini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, yapmış olduğumuz mevzuata uygun sözleşmeler kapsamında;

 • Ürünün gönderimini gerçekleştirmek için satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri,
 • Ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ile ödeme ağ geçidi için kullanılan iş ortaklarımıza,
 • Teslimat durumu, gönderim durumu vb. konularda bilgi vermek için toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza,
 • Faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi  ve Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi amacıyla iş ortaklarımız, satın alınan ürün ya da hizmetin satıcısı, danışman ya da hizmet sağlayıcımızla

paylaşılabilecektir.

 

5-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel veriler 6698 sayılı KVKK’de belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. İşbu sebepler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair kanun ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler, kurul tarafından belirtilen yeterli önlemler alınmak kaydıyla, ilgilinin açık rızası ile işlenmektedir.

Öneminden dolayı ayrıca ifade etmek isteriz ki ürünlere yönelik yorum yapmanız durumunda ad ve soyadınız diğer üyeler tarafından görüntülenemeyecektir. Bununla beraber, ürünlere yönelik yorumlarda paylaşmış olduğunuz görseller (ya da platform tarafından paylaşmaya imkan sağlanıyorsa videolar) bizzat ürüne, ürünün kendisine yönelik olmalı; kimliğinizi belirlenebilir kılmamalıdır. Aksi halde açık rızanızın bulunduğuna dair iradeniz olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca ürünlere yönelik yorumlarınızda paylaştığınız görsel (ya da platform tarafından paylaşıma imkan sağlanıyorsa videolar) 3. kişilerin verileri de dahil diğer kişilerin kişisel verilerini içeren veriler olmamalıdır. Aksi halde 6698 sayılı KVKK’ye göre 3. kişileri ve/veya diğer kişileri bilgilendirmeniz gerektiğini ayrıca belirtmek isteriz.

6-) İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen, Kilitpazar’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVVK’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru yöntemlerine www.kilitpazar.com/kisisel-verilerin-korunmasi/#a-basvuru-formu adresinden ulaşabilirsiniz.

Kilitpazar Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Target

Çerez Politikası

ALİ KAHRAMAN KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) olarak www.kilitpazar.com adresindeki web sitemiz (“Site”) ile mobil uygulamamız (web sitesi ve mobil uygulama artık “Platform” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. İlgili Çerez Politikası (“Politika”), Kilitpazar tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler Politika’da açıklanan şekilde kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezler hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

1-) Çerez nedir?

Çerez; daha iyi, hızlı ve güvenli hizmet verebilmek için web siteleri tarafından cihazınızda ya da tarayıcınızda depolanan küçük metin dosyaları olarak tanımlanabilir. Çerezler, Kilitpazar’da olduğu gibi, günümüzde neredeyse tüm internet siteleri tarafından kullanılmaktadır. Çerezler birçok işlevi yerine getirebilir.

2-) Çerezlerin Kullanım Alanları

 • Platform’un işlevsel olarak çalıştırmanı sağlamak
  • Örneğin, Kilitpazar’da satın almak istediğiniz bir ürünü sepete eklediğinizi düşünelim. Bu ürünün, ziyaretiniz boyunca sepette durabilmesi için çerez yapısı kullanılır.
 • Platform’un daha kolay kullanılabilir olmasını sağlamak
  • Örneğin, Kilitpazar’da bir ürünün çok beğendiniz ve bunu başkalarıyla sosyal medyada paylaşmak istediğinizi hayal edin. Bu paylaşıma olanak sağlamak için çerezler kullanılabilir.
  • Kilitpazar tarafından kullanılan diğer bir örnek ise oturuma yönelik çerezlerdir. Bu çerezler yardımıyla Platform’a mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden giriş yaptıktan sonra, çıkış yapmadığınız belli bir süre boyunca oturumunuz açık kalır. Böylece, Platform’a her giriş yaptığınızda tekrar tekrar şifreyi tanımlama zahmetinden kurtulmuş olursunuz.
 • Kişiselleştirme ve reklamcılık faaliyetleri
  • Örneğin, görüntülediğiniz sayfa ya da ürünler üzerinden ilgili alanlarınıza yönelik bilgiler alınabilir. Böylece ziyaretçilerin ilgili alanına yönelik ürünler gösterebilir.
 • Daha performanslı bir platform sağlamak
  • Örneğin, Platform’u ziyaret eden kişilerin sayısı hesaplanabilir. Böylece buna göre bir performans ayarlaması yapılabilir.

Çeşitli çerez türleri vardır. Teknik çerezleri bu türlerden birisidir. Teknik çerezler, Platform’un düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”), kişisel verilerin işlenme şartları başlık 5. maddesi kapsamında ifade edilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıhukuki sebeplerine dayanarak teknik çerezler işlemektedir. Bununla beraber, diğer çerezler, ilgili Kanun’nun 5. maddesinde ifade edilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve işbu Çerez Politikası kapsamında nasıl yönetileceği ifade edilen çerez tercihlerinizdeki kabulleriniz hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3-) Çerezlerin Yönetimi

Platform’u kullanabilmek için çerezleri kullanmanız zorunlu değildir. Ancak Çerezlerin Kullanım Alanları başlığında da anlatıldığı gibi çerezler birçok işlevi yerine getirir. Dolayısıyla çerezleri kullanmamanız Platform’da birçok işlevin doğru çalışmamasına neden olabilir. Örneğin, herhangi bir ürünü sepete ekleyip farklı bir sayfaya geçiş yaptığınızda ürünün sepetinizde hala bulunmasını ya da tarayıcınızı ya da mobil uygulamanızı tekrar çalıştırdığınızda hesabınızın hala açık olmasını sağlamak için çerezleri kullanmalısınız.
Tarayıcınızda çerezlere yönelik çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin, bazı siteler için çerezleri engelleyebileceğiniz gibi tüm çerezleri engelleyebilirsiniz. Bununla beraber, tarayıcınızda kayıtlı olan çerezleri silebilir ya da kayıtlı olan çerezleri ve değerlerini görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan, kullanmış olduğunuz tarayıcıya göre çerezlerle ilgili detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz.
Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için ise https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bununla beraber, “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz ( https://www.eff.org/tr/privacybadger).

TARAYICI WEB SİTE ADRESİ
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Microsoft Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

4-) Kilitpazar Tarafından Kullanılan Çerezler

Çerez Sağlayıcı Çerez Adı Çerez Tanımı Çerez Tipi Çerez Süresi
Kilitpazar wordpress_sec_ Bir kullanıcının WordPress hizmetine erişimini kontrol etmek için bir anahtar olarak kullanılır. Oturum çerezi. session cookie 15 Gün
Kilitpazar wordpress_logged_in_ Oturum açmış kullanıcılar için WordPress çerezi. fonksiyonel 15 Gün
Kilitpazar wp-settings- Bir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını tutmak için kullanılır. fonksiyonel 1 Yıl
Kilitpazar wp-settings-time Yönetici arayüzü ve muhtemelen ana site arayüzü görünümünüzü özelleştirmek için kullanılır. fonksiyonel 1 Yıl
Kilitpazar wordpress_test_cookie Tarayıcının çerezleri kabul edip etmediğini sınar. fonksiyonel Oturum boyunca
Kilitpazar woocommerce_recently_viewed Son görüntülenen ürünleri göstermek için kullanılır. fonksiyonel Oturum boyunca
Kilitpazar wp_woocommerce_session_ Her alıcı için alışveriş sepeti verilerini veritabanında nerede bulacağını bilmesi için her alıcı için benzersiz bir kod içerir. fonksiyonel 2 Gün
Kilitpazar woocommerce_cart_hash Alışveriş sepeti içeriğinin/verisinin ne zaman değişeceğini belirlenmesine yardımcı olur. fonksiyonel Oturum boyunca
Kilitpazar woocommerce_items_in_cart Alışveriş sepeti içeriğinin/verisinin ne zaman değişeceğini belirlenmesine yardımcı olur. fonksiyonel Oturum boyunca
Kilitpazar tk_ai Kişisel veri depolamayıp rastgele anonim bir kimlik depolar. fonksiyonel Oturum boyunca
Facebook _fbp Üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme şeklinde reklam ürünü sağlamak için Facebook tarafından ayarlanan bir çerez türüdür. reklam/hedefleme 3 Ay
Google _ga Google Analytics tarafından sağlanan ve benzersiz kullanıcıları tanıma işlevini yerine getiren bir çerezdir. reklam/hedefleme 2 Yıl
Google _gcl_au Google Analytics tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamada kullanılan bir çerezdir. reklam/hedefleme 3 Ay
Google _ga_ Sayfa görüntülemelerini tarayıcınızda depolamak ve saymak için kullanılır. İstatistik 1 Yıl
Google _GRECAPTCHA Spamları taleplerini engellemek, insan ve bot ayrımını yapmak için kullanılan bir çerezdir. fonksiyonel Oturum Boyunca
Google GCLB Google tarafından bulut altyapısının Google ile harici HTTPS yük dengelemesi için kullanılan bir çerez türüdür. fonksiyonel 12 Saat
Kilitpazar wfwaf-authcookie- Bir kullanının geçerli role sahip kullanıcı olup olmadığını kontrol eder. fonksiyonel 1 Gün

Target

Başvuru Formu

Kişisel verileriniz hakkındaki hak ve talepleriniz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen koşullara göre düzenlenmiş dilekçe ile ya da Kilitpazar Başvuru Formu ile bize ulaşabilirsiniz. Bunun için başvuru formunu doldurmalısınız. Kilitpazar Başvurunu Formu’nu buradan indirebilirsiniz.

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuran”), KVKK’nin 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuran’ın bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Söğütözü Mahallesi/Söğütözü Caddesi 2 A/9/ Çankaya/Ankara Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligat Söğütözü Mahallesi/Söğütözü Caddesi 2 A/9/ Çankaya/Ankara Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ali.kahraman.6@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Ana Menu