×

Satıcı Başvurusu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda, bu Kanun’un temel amacı açıklanmaktadır. Kilitpazar olarak bu amaç doğrultusunda sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız. İşbu Kanun’a göre kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır.

Kilitpazar, işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli gördüğü takdirde her zaman değişik yapma hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni’nde meydana gelecek değişiklikler, http://www.kilitpazar.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde Kilitpazar tarafından yayımlandığı anda geçerli olacaktır.

Kilitpazar tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunları işlemedeki amaçlar, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınıza yönelik konuları aşağıdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Kilitpazar’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.kilitpazar.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

 

1-) Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4'te belirtilen ilkelere uygun olarak toplanan Kişisel Verileriniz, ALİ KAHRAMAN - KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

3-) İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemi

İşlenen Kişisel VerilerinizElektronik posta adresi, şirket türü(şahıs şirketi ya da sermaye şirketi),  eğer satıcı kaydında şahıs firması söz konusu ise: şahıs vergi kimlik numarası ya da şahıs Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası., şahıs adı ve şahıs soyadı, şahıs vergi dairesi, vergi levhası, imza sirküleri. Eğer satıcı kaydında sermaye şirketi söz konusu ise: vergi numarası, şirket türü, mersis no, ticaret sicil numarası, şirket ünvanı, şirket yasal adı, vergi dairesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve fatura türü bilgileri işlenecektir. Finansal veri (hesap sahibi ve hesap ıban), fatura adresi, şirket merkez adresi, iade depo adresi, sevkiyat depo adresi, finans sorumlusu ad ve soyadı, finans sorumlusu telefon numarası, finans sorumlusu e-posta adresi, müşteri hizmetleri sorumlusu ad ve soyadı, müşteri hizmetleri sorumlusu telefon numarası, müşteri hizmetleri sorumlusu e-posta adresi bilgileri ve bunlarla beraber, Platform üzerinde müşteri ile soru-cevap şeklinde iletişimde bulunmanız halinde sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kilitpazar tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, veri sorumlusu sıfatı ile; kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve iç denetim faaliyetlerinin, iletişim faaliyetlerinin, mal/hizmet satış süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin, risk yönetimi süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ayrıca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Bununla beraber, Şahıs şirketi için şirket unvanı, tescilli marka, ticaret odası ya da esnaf odası, ticaret sicil numarası, şirket yasal adı, mersis no ve KEP adresi bilgileri ve Sermaye Şirketi için KEP adresi, tescilli marka gibi kişisel verileriniz ise zorunlu olmamakla beraber “Kilitpazar Satıcı Kayıt Formu”nda tanımlamanız durumunda, müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri, stratejik planlama faaliyetleri, pazarlama analiz çalışmaları ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

 

Satıcıların işlenen kişisel verileri mevzuatta veya muvafakatnamede aksi öngörülmediği müddetçe ve verinin işlenme amacı devam ettiği sürece Kilitpazar tarafından saklanacaktır. Verinin işlenme amacının ortadan kalkması veya alıcıların haklı bir nedenle verinin silinmesini talep etmeleri ve mevzuatın ilgili verinin daha uzun bir süre saklanmasını zorunlu kılmadığı durumlarda ilgili veri silinecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler; Kilitpazar e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik yolla toplanmaktadır.

 

4-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

İşlenen Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni'nin 3. Maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren hallerde yetkili kamu ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.  Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin savunulabilmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara ve kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içinde bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

Ayrıca Kilitpazar’ın iş faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı DigitalOcean, Inc. bulut altyapı sağlayıcısının sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Bundan dolayı tarafınıza ait kişisel verilerin Kilitpazar adına sunucuyu yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Kilitpazar, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi yazılımın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak yurt dışına aktarmakta yetkili olabilecektir. Satıcıların yazılımların kullanılması vasıtasıyla yurt dışına aktarımına izin verdiği verileri, yukarıda sayılanlar dışında diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

5-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel veriler 6698 sayılı KVKK'de belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. İşbu sebepler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair kanun ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler, kurul tarafından belirtilen yeterli önlemler alınmak kaydıyla, ilgilinin açık rızası ile işlenmektedir.

 

6-) İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen, Kilitpazar’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVVK’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru yöntemlerine www.kilitpazar.com/kisisel-verilerin-korunmasi/#a-basvuru-formu adresinden ulaşabilirsiniz.

×

Satıcı Başvurusu Kapsamında Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlı̇şkı̇n Rıza Metnı̇

Veri sorumlusu sıfatıyla Söğüzözü Mahallesi Söğüzözü Caddesi 2 A/9 Çankaya/Ankara adresinde mukim ALİ KAHRAMAN - KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin olarak Satıcı Başvurusu Kapsamı'nda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin yurtdışında sunucuları bulunan yazılım vasıtasıyla yurt dışına aktarılmasına ilişkin detaylı bilgilendirme tarafıma yapılmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel verilerimin saklama ve arşiv işlerinin gereği gibi yürütülmesi maksatıyla Kilitpazar tarafından Satıcı Başvurusu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni uyarınca işlenmesine, Kilitpazar çalışanlarına ve sunucuları yurt dışında bulunan bulut altyapı sağlayıcısı DigitalOcean, Inc.’e bu amaçla sınırlı olarak ve vereceğim rızama dayalı olarak aktarılmasına, Kilitpazar tarafından yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile izin verdiğimi beyan ederim.

Giriş Bilgileri
Mağaza İşlemleri
İşletme Bilgileri

Şahıs Şirketi

Şahıs Diğer Bilgiler

Sermaye Şirketi

Operasyon ve İletişim
Separator1
Separator6

Fatura Adresi

Separator2
Separator5

Şirket Merkezi Adresi

Separator4
Separator3

İade Depo Adresi

Separator7
Separator8

Sevkiyat Depo Adresi

Separator9
Separator10

Firma İletişim Bilgileri

A-) Finans Sorumlusu

Separator11

B-) Müşteri Hizmetleri Sorumlusu

Banka Hesap Bilgileri
Belgeler

Vergi Levhası

Vergi levhanıza e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • Şahıs Şirketi veya Sermaye Şirketi için Vergi Levhası yüklenmelidir.
 • Vergi levhanızı, e-devletten indirerek, taratarak ya da tam belgenin okunaklı şekilde fotoğrafını çekerek aşağıdaki alana yükleyiniz.
 • Vergi levhanızın güncel olmasına lütfen dikkat ediniz.
Separator12
Separator13
Separator14

İmza Sirküleri

İmza sirkülerine sahip değilseniz herhangi bir noterden kısa bir sürede temin edebilirsiniz.

 • Şahıs Şirketi veya Sermaye Şirketi sahipleri için  İmza Sirküleri yüklenmelidir.
 • İmza sirkülerini taratarak ya da tam belgenin fotoğrafını okunaklı şekilde çekerek aşağıdaki alana yükleyiniz.
 • İmza sirkülerinin geçerlilik süresine lütfen dikkat ediniz. Gönderdiğiniz imza sirkülerinin süresi dolmamış olmalıdır.
 • Gönderdiğiniz imza sirkülerindeki imza ile Kilitpazar başvuru evraklarındaki imzalar birbiriyle uyuşmalıdır.
 • İmza kullanımı için firmanıza bir vekil tayin etmeniz/herhangi bir kişiye ya da kişilere vekalet vermeniz durumunda imza yetkisine sahip bu kişi ya da kişilere ait imza sirkülerleri ve vekaletnameleri de bir arada yüklenmelidir.
Separator15
Separator16

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Gazetesine ticaretsicil.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Sermaye Şirketi sahipleri için Ticaret Sicil Gazetesi örneği yüklenmelidir.
 • Ticaret sicil gazetesi örneğinde sermaye payları bulunmalıdır.
 • Firmanızın yer aldığı tüm sayfalar birlikte yüklenmelidir.
Separator17
Separator18

Faaliyet Belgesi

Faaliyet belgesi, bağlı bulunduğunuz meslek odasından ya da meslek odasının internet sitesinden alınabilir.

 • Sermaye Şirketi sahipleri için Faaliyet Belgesi yüklenmelidir.
 • Meslek odasından temin edilen faaliyet belgesi, son 6 ay içinde temin edilmiş olmalıdır.
 • Meslek odasının internet sitesinden temin edilen faaliyet belgesi, 30 gün süre ile geçerlidir.
Satıcı Sözleşmesi ve Onay

Satıcı Sözleşmesi

Ana Menu